Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

De onderneming Drs. J.A.J. Vermeulen (hierna te noemen “ik”, “mij” of “mijn”), gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01167537, is in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook genoemd “gegevens”) van bezoekers van de website jajvermeulen.nl en van de persoonsgegevens van (aspirant) klanten, en wie zij wettelijk vertegenwoordigen, (hierna te noemen “u” of “uw”) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het doel van deze privacyverklaring is u inzage te geven in mijn verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit kader.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van uw klanten of personeel moet u, in overeenstemming met de AVG, een separate verwerkersovereenkomst sluiten met mij.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan u contact met mij opnemen via:

Onderwerpen:

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt (of toegang tot verleent). Ik kan uw persoonsgegevens ook aanvullen met gegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens welke verwerkt kunnen worden:

Ik verwerk geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zoals bedoeld in de AVG. Wel kunnen de volgende categorieën van gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden:

Verwerkingsdoel en grondslag voor verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is om optimaal uitvoering te kunnen geven aan met u afgesproken diensten (of af te spreken diensten) waarbij u partij bent of als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op mij rust (zoals de gegevens welke ik voor de Belastingdienst vereist ben op te nemen in mijn bedrijfsadministratie).

Ik verstrek uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van met u afgesproken diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden door mij niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiliging

Ik neem de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Internationale overdraging

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en onderhouden op informatiesystemen die zich buiten Nederland of de EU bevinden. Dit zal altijd geschieden in zorgvuldige overeenstemming met de AVG.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven dan kunt u mij daar om verzoeken.

Uw rechten

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw persoonsgegevens wilt wijzigingen of geheel of gedeeltelijk verwijderen, of als u uw persoonsgegevens wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u mij daar om verzoeken. U kunt mij ook verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overstemming met de AVG zijn verwerkt en u heeft hierover een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
De toezichthouder informeert u over de voortgang en uitkomst van uw klacht.

Cookies

Op de website jajvermeulen.nl kan gebruik gemaakt worden van Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken t.b.v. marketingdoeleinden. Hiervoor kan de website Google Analytics cookies plaatsen en kan Google Analytics gegevens van u verwerken.

Uw privacy wordt op de volgende manier gewaarborgd, conform de richtlijnen van de toezichthouder:

De website respecteert uw privacyvoorkeuren. Als “Do Not Track” is ingeschakeld in uw browser dan wordt Google Analytics in het geheel niet gebruikt en worden er geen cookies geplaatst. Zie de handleiding van uw browser voor of en hoe u “Do Not Track” kunt inschakelen.

U heeft anders de mogelijkheid om zich af te melden voor gebruik van Google Analytics op de website middels de “afmelden” link onderaan de hoofdpagina (als Google Analytics al niet wordt gebruikt staat dit hier als melding in plaats van de “afmelden” link). Hiervoor wordt een afmelden cookie geplaatst; de afmelding is van kracht zolang dit cookie niet verwijderd wordt.

U kunt op elk moment de Google Analytics cookies verwijderen in uw browser. Dit heeft geen invloed op de werking van de website. Cookies verwijderen, “Do Not Track” inschakelen of afmelden via de link heeft enkel gevolg voor het apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert.

Andere websites

De website jajvermeulen.nl bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website dus als u een link naar een andere website volgt dient u kennis te nemen van de privacyverklaring van die website.

Voorbehoud wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website jajvermeulen.nl.

Copyright 2018 Drs. J.A.J. Vermeulen.